برچسب: ورزشکار مصدوم
مسؤولیت مدنی مدیران باشگاهها در قبال ورزشکاران
25 آبان 1395
بدون دیدگاه

مسؤولیت مدنی مدیران باشگاهها در قبال ورزشکاران

مسؤولیت مدنی مدیران باشگاهها در قبال ورزشکاران مدیر ورزشی به‌صورت مستقیم در برابر دو گروه از ورزشکاران مسؤول است؛ گروه اول ورزشکارانی هستند که عضو باشگاه وی محسوب می‌شوند لذا این نوع مسؤولیت مدنی می‌تواند غالباً مبنای قراردادی پیدا کند؛ و گروه دوم ورزشکارانی که در حین استفاده از وسایل یا محیط ورزشی متعلق به…..