برچسب: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
افزایش جریمه و اخذ دیرکرد ممنوع است
۲۸ تیر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

افزایش جریمه و اخذ دیرکرد ممنوع است

رأی شماره ۲۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۶ صورتجلسه مورخ ۲/۱/۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر کرج مبنی بر افزایش ۵/۱ ماهیانه (۱۸ سالیانه) مطالبات معوق مؤدیان
شماره هـ/۹۴/۴۵۲ ۸/۴/۱۳۹۵
تاریخ دادنامه: ۲۵/۳/۱۳۹۵ شماره دادنامه: ۲۲۷ کلاسه پرونده: ۹۴/۴۵۲
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم آذین محمودی اول خیاوی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۶ صورتجلسه مورخ ۲۲/۱/۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر کرج در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
گردش کار: شاکی به‌موجب دادخواستی ابطال بند ۶ صورتجلسه مورخ ۲۲/۱/۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر کرج در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که…