برچسب: هوشنگ امیر
حاشیه نشینی انتقادی جدی برجامعه
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

حاشیه نشینی انتقادی جدی برجامعه

گسترش فیزیکی نابسامان و بی رویه ی شهرها یکی از مشکلات شهر و شهرنشینی جهان سوم در دوران معاصر است …

خشم،پرخاشگری،انحراف
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

خشم،پرخاشگری،انحراف

خشم، یک احساس پیچیده است که به صورت جسمانی و هیجانی ابراز می شود و اگر کنترل نشود درمحیط های کاری گاهی به صورت خصومت بین افراد دیده می‌شودکه می تواند منجر به انواع کج رفتاریهای اجتماعی وانحرافات شده وتاارتکاب جرم هم پیشروی نماید…

خشونت شغلی Occuptional Violence
۲ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

خشونت شغلی Occuptional Violence

 هنوز پژوهشگران به تعریف واحدی از خشونت شغلی یا خشونت محل کار نرسیده‌اند. در بحث خشونت، تعاریف ناگسترده‌ای که قلمروشان به تهاجمها و آسیبهای فیزیکی محدود می‌شود، بیان‌شده است. درحالی‌که تعاریف گسترده، شامل رفتارهای غیرمادی مانند تهدید، مزاحمت و سوء رفتارهای کلامی و روانی هم می‌شوند…