برچسب: هم نوایی
نقدی بر نظریه همبستگی اجتماعی
۲۰ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

نقدی بر نظریه همبستگی اجتماعی

واژه کنترل اجتماعی در زبان انگلیسی به معانی قدرت، توانایی، تسلط و اقتدار آمده است. این واژه در زبان فرانسه با مفهوم اجبار اجتماعی منطبق است و این همان معنایی است که آگوست کنت تحت عنوان قدرت معنوی به کار برده است…