برچسب: نقص وسایل
مسؤولیت مدنی شهرداری
۱۳ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

مسؤولیت مدنی شهرداری

جبران زیان وارده به غیر را باید از زیرشاخه‌های مسؤولیت مدنی اشخاص حقوقی حقوق عمومی همچون دولت به شمار آورد…