برچسب: نظریه تطبیق آگاه
بررسی اصل سلسله مراتب اداری
24 مهر 1395
بدون دیدگاه

بررسی اصل سلسله مراتب اداری

بررسی اصل سلسله مراتب اداری     اصل سلسله‌مراتب اداری یک جاده دوطرفه است ولی ضعف و شدت آن را از پائین به بالا و یا از بالا به پائین ازنظر خاص و ضمانت اجرایی یکسان برخوردار نیست و اصلی است استثناء پذیر؛ نه مطلق ولی استثنائات آن بسیار جزیی و نادرمی باشد… اصل سلسله‌مراتب…..