برچسب: نظریه اداره کل حقوقی
شورا‌های حل اختلاف تقویم خواسته از تشریفات دادرسی تلقی و در شورای حل اختلاف موضوعیت ندارد
21 آبان 1393
بدون دیدگاه

شورا‌های حل اختلاف تقویم خواسته از تشریفات دادرسی تلقی و در شورای حل اختلاف موضوعیت ندارد

ماده ۳۵۰ قانون آیین دادرسی در امور مدنی ناظر به دادگاهـهای تجدیدنظر استان است و در دادگاههای عمومی نسبت به آرای ‏شورای حل اختلاف موقعیت ندارد.‏ دادگاه‌های حقوقی در مقام رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای صادره از سوی قضات شورای حل اختلاف رأی را نقض و ‏رسیدگی ماهوی می‌نماید. ‏ شماره پرونده ۱۴۷۰ ـ…..

مسایل قانون چک اگر یکی از صاحبان حساب مشترک به دیگری برای صدور چک وکالت داده باشد، موضوع مشمول ماده ۱۹ قانون صدور چک ‏خواهد بود
21 آبان 1393
بدون دیدگاه

مسایل قانون چک اگر یکی از صاحبان حساب مشترک به دیگری برای صدور چک وکالت داده باشد، موضوع مشمول ماده ۱۹ قانون صدور چک ‏خواهد بود

شماره پرونده ۱۴۷۶ ـ ۸۸ ـ ۹۲‏ سؤال ‏ حساب مشترک بانکی بین پدر و پسر برای گردش مالی یک دهنه مغازه نزد بانک افتتاح شده است. در زمان افتتاح حساب ‏درکاردکس بانک تفویض وکالت نمودند که با امضاء هر یک از طرفین قابل برداشت می‌باشد. آیا این نوع حساب مشترک مشمول ‏ماده ۱۹ قانون…..

حقوق مدنی مزایده برای فروش، بیع می‌باشد و احکام بیع بر آن جاری است و شفیع می‌تواند از حق شفعه خود در مورد بیعی که از طریق ‏مزایده انجام گرفته هم استفاده نماید
21 آبان 1393
بدون دیدگاه

حقوق مدنی مزایده برای فروش، بیع می‌باشد و احکام بیع بر آن جاری است و شفیع می‌تواند از حق شفعه خود در مورد بیعی که از طریق ‏مزایده انجام گرفته هم استفاده نماید

شماره پرونده ۱۵۷۰ ـ ۷۵ ـ ۹۲‏ سؤال ماهیت مزایده چیست؟ بیع تشریفاتی؟ چنانچه سه دانگ یک زمینی از محکوم‌علیه توقیف شود آیا پس ازاجرای تشریفات مزایده و ‏فروختن آن به شخص ثالث، مالک سه دانگ دیگر (شریک) حق اعمال حق شفعه پس ازاطلاع از انتقال زمین ازطریق مزایده را ‏دارد؟ ‏ نظریه شماره۲۰۴۸/۹۲/۷ ـ…..

رسیدگی به تخلفات صنفی کلیه افراد صنفی از سوی اتحادیه معمول و در ادامه آن قابل طرح در شعب تعزیرات حکومتی است و ‏نه به طور مستقیم
21 آبان 1393
بدون دیدگاه

رسیدگی به تخلفات صنفی کلیه افراد صنفی از سوی اتحادیه معمول و در ادامه آن قابل طرح در شعب تعزیرات حکومتی است و ‏نه به طور مستقیم

شماره پرونده ۱۳۳۴ـ۲۳۹ـ۹۲‏ سؤال ‏ نظربه اینکه ماده ۵۹ اصلاح قانون نظام صنفی لاحق مصوب شهریور ۱۳۹۲ ماده ۲۲ قانون حمایت ازحقوق مصرف کنندگان را ‏لغو نموده آیا با تجویز ماده ۲۱ قانون حمایت و آیین‌نامه اجرایی آن وضوابط اجرایی ماده۴ قانون حمایت شعب تعزیرات حکومتی ‏نسبت به اعمال قانون (مواد۲ و۳ الی ۸ و…..

رسیدگی به شکایات مربوط به حقوق استخدامی اعم از حقوق و مزایا، مرخصی، تبدیل وضعیت در صلاحیت دیوان عدالت اداری ‏است
21 آبان 1393
بدون دیدگاه

رسیدگی به شکایات مربوط به حقوق استخدامی اعم از حقوق و مزایا، مرخصی، تبدیل وضعیت در صلاحیت دیوان عدالت اداری ‏است

شماره پرونده ۱۴۸۹ ـ ۷/۱ ـ ۹۲‏ سؤال ‏ با توجه به صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات مستخدمان دولتی از حیث تضییع حقوق استخدامی مذکور ‏در جزء۳ بند ب ماده۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۰ که در جزء۳ بند ب ماده۱۳ قانون ‏سابق دیوان مصوب ۱۳۸۵…..

در صـورت اثبات اعسار مدیـون (محکومٌ علیه) و تقسیط محکومٌ‌به، ‌چون وی ممتنع از پرداخت و یا متمکن از پرداخت شناخته ‏نمی‌شود، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از وی جایز نیست
21 آبان 1393
بدون دیدگاه

در صـورت اثبات اعسار مدیـون (محکومٌ علیه) و تقسیط محکومٌ‌به، ‌چون وی ممتنع از پرداخت و یا متمکن از پرداخت شناخته ‏نمی‌شود، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از وی جایز نیست

شماره۲۵۴۵/۹۲/۷                              ۲۸/۱۲/۱۳۹۲‏ شماره پرونده ۱۵۸۰ ـ ۶۲ ـ ۹۲‏ سؤال ‏ احتراماً شخصی به پرداخت مبلغی علاوه بر خسارت تأخیر در تأدیه در حق بانک محکوم گردیده و در دادنامه صادره و اجرائیه ‏محکوم علیه به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید لغایت اجرای حکم محکوم شده است. در حین اجرای حکم تقاضای ‏تقسیط…..

حضور قاضی مشاور زن در دادگاه تجدیدنظر رسیدگی‌کننده به دعاوی خانواده ضرورت ندارد
21 آبان 1393
بدون دیدگاه

حضور قاضی مشاور زن در دادگاه تجدیدنظر رسیدگی‌کننده به دعاوی خانواده ضرورت ندارد

شماره پرونده ۱۵۳۳ ـ ۱۶/۹ ـ ۹۲‏ سؤال ‏ آیا حضور قاضی مشاور زن در دادگاه تجدیدنظر رسیدگی‌کننده به دعاوی خانواده ضرورت دارد یا خیر.‏ نظریه شماره۲۰۵۰/۹۲/۷ ـ ۲۸/۱۰/۱۳۹۲‏   نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه لزوم حضور قاضی زن مشاور در ماده ۲ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۲ مخصوص دادگاه خانواده است. در…..

خانواده – اعمال و رفتار موجب کراهت از سوی زوجه یا زوجین ماهیت شخصی دارند لذا نسبت به افراد متفاوت می‌باشد
19 آبان 1393
بدون دیدگاه

خانواده – اعمال و رفتار موجب کراهت از سوی زوجه یا زوجین ماهیت شخصی دارند لذا نسبت به افراد متفاوت می‌باشد

شماره پرونده ۱۴۵۵ ـ ۲/۹ ـ ۹۲‏ سؤال ‏ با توجه به مسأله ۱۳و۱۴و۱۵ کتاب خلع و مبارات جلد چهارم کتاب تحریرالوسیله امام خمینی (ره) و اینکه رفتار موجب کراهت ‏درقانون به صورت مشخص بیان نشده است لطفاً اعمال و رفتار موجب کراهت از سوی زوجه یا زوجین را که به موجب آن می‌شود طلاق…..

چنـانچه دادگاه مقررات تعدد جرم را از حیث تشدید مجازات اعمال نکند و حکم صادره قطعی شده باشد واحد اجرای احکام ‏وظیفه‌ای جز اجرای حکم قطعی ندارد
19 آبان 1393
بدون دیدگاه

چنـانچه دادگاه مقررات تعدد جرم را از حیث تشدید مجازات اعمال نکند و حکم صادره قطعی شده باشد واحد اجرای احکام ‏وظیفه‌ای جز اجرای حکم قطعی ندارد

شماره پرونده ۱۴۶۴ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲‏ سؤال ‏ با عنایت به اینکه مقررات جدید وضع شده در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در باب تعیین مجازات مرتکبین جرایم متعدد ‏ابهاماتی را در اجرای مجازات‌ها ایجاد نموده است لذا برخی از ابهامات موجود به شرح زیر به حضور اعلام می‌گردد خواهشمند ‏است این مرجع را…..

شهادت و اقرار با توجه به ماده ۱۶۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ موضوعیت دارد مگر اینکه قاضی علم به خلاف آن داشته ‏باشد
19 آبان 1393
بدون دیدگاه

شهادت و اقرار با توجه به ماده ۱۶۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ موضوعیت دارد مگر اینکه قاضی علم به خلاف آن داشته ‏باشد

شماره پرونده ۱۳۶۲ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲‏ سؤال ‏ ‏۱ـ آیا ادله اثبات در امورکیفری موضوع ماده۱۶۰ قانون مجازات اسلامی جنبه حصری دارد؟ ‏ ۲ـ آیا اقرار و شهادت شرعی در حدود و تعزیرات و یا سایر جرایم با عنایت به تبصره ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی ‏موضوعیت دارد یا طریقیت؟ نظریه شماره۱۹۳۰/۹۲/۷ ـ ۷/۱۰/۱۳۹۲‏…..