برچسب: نظام های حقوقی ایران و فرانسه
رقابت مکارانه در قالب بی‌اعتبار کردن رقیب در نظامهای حقوقی ایران و فرانسه
14 آبان 1395
بدون دیدگاه

رقابت مکارانه در قالب بی‌اعتبار کردن رقیب در نظامهای حقوقی ایران و فرانسه

رقابت مکارانه در قالب بی‌اعتبار کردن رقیب در نظامهای حقوقی ایران و فرانسه نویسندگان: ملیحه ماسنانی؛ سعید محسنی؛ سید محمدمهدی قبولی درافشان چکیده یکی از مصادیق رقابت مکارانه، رقابت از طریق بی‌اعتبار کردن رقیب است. نهاد حقوقی یادشده در رویه قضایی و دکترین فرانسه پذیرفته و تبیین شده است، ولی ادبیات حقوقی ایران از غنای…..