برچسب: نظام حقوقی
مبانی و ابعاد حق دادخواهی مالیاتی در حقوق ایران و انگلستان
25 اردیبهشت 1396
بدون دیدگاه

مبانی و ابعاد حق دادخواهی مالیاتی در حقوق ایران و انگلستان

نویسندگان: داود کاظمی، ولی رستمی چکیده حق دادخواهی مالیاتی از ابعاد مهم حق دادخواهی عام شهروندان است. در حقوق ایران و انگلستان این حق مورد شناسایی قرار گرفته و مبانی خود را از اصول و مفاهیم قانون اساسی اخذ می‌کند. علاوه بر این در حقوق انگلستان حق دادخواهی مالیاتی از اصول سنتی و بنیادین نظام…..

لغو مصونیت قضائی وکلای دادگستری انگلستان در ارتباط با دعاوی مسئولیت مدنی ناشی از انجام وظائف
28 فروردین 1396
بدون دیدگاه

لغو مصونیت قضائی وکلای دادگستری انگلستان در ارتباط با دعاوی مسئولیت مدنی ناشی از انجام وظائف

و علی رغم آن که سنت گرائی در نظام حقوقی و قضائی انگلیس یک رویه است ، دادگاهها و مراجع قضائی تلاش می نمایند که همیشه با حفظ و استمرار سنتهای حسنه ، از تحولات و نیازهای جدید نیز عقب نمانند و به عبارت دیگر سنتها را با شرائط و اوضاع و احوال جدید تلفیق کنند و بدین نحو حرکت دستگاه قضائی را به موازات سایر دستگاهها و تحولات جهانی ، هماهنگ و میسر می سازند ۰ نظام حقوقی و قضائی انگلستان از قرنها قبل بر اساس دو منبع اصلی و عمده استوار بوده و می باشد…

بررسی خسارات ناشی از نقض قرارداد در فقه و حقوق ایران
24 بهمن 1395
بدون دیدگاه

بررسی خسارات ناشی از نقض قرارداد در فقه و حقوق ایران

مسؤولیت مدنی شخص نسبت به جبران خسارات ناشی از اعمال خود قاعده‌ای طبیعی و از اصول مسلم شرعی حقوقی است. منشأ این مسؤولیت، با تعهدات و تکالیف قانونی است و با وجود قرارداد نافذ و معتبر که از اراده طرفین به وجود آمده است.

تبارشناسی عرف در فقه امامیه و حقوق ایران
6 بهمن 1395
بدون دیدگاه

تبارشناسی عرف در فقه امامیه و حقوق ایران

تبارشناسی عرف در فقه امامیه و حقوق ایران   نویسندگان: کاووس روحی برندق، منصوره فصیح، محمدامین کیخا فرزانه چکیده عرف در قالب رسم و روش و عادت معمول در میان مردم، نیروی حیاتی هر نهاد حقوقی و یکی از مقوله‌هایی است که برای انطباق پاره‌ ای از احکام فقهی با مقتضیات زمان و مکان از…..

درآمدی بر جامعه‌شناسی حقوق بین‌الملل
2 بهمن 1395
بدون دیدگاه

درآمدی بر جامعه‌شناسی حقوق بین‌الملل

درآمدی بر جامعه‌شناسی حقوق بین‌الملل نویسنده: سعید کافی انارکی ناشر: خرسندی سال: 1395 قیمت: 12500 تومان نظر به این‌که همواره حقوق و ترتیبات انتظام بخش حقوقی بر پایه رویه‌ها و پدیده‌های اجتماعی عمل می‌کنند، علم حقوق بدون در نظر گرفتن واقعیات و مقتضیات زندگی اجتماعی غیرقابل تصوّر خواهد بود. حقوق بین‌الملل یک پدیده اجتماعی است…..

مقایسه قاعده اقدام باقاعده پذیرش خطر در نظام کامن‌لا
26 آبان 1395
بدون دیدگاه

مقایسه قاعده اقدام باقاعده پذیرش خطر در نظام کامن‌لا

مقایسه قاعده اقدام باقاعده پذیرش خطر در نظام کامن‌لا   نام و نام خانوادگی: سکینه نبی دانشگاه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد استاد راهنما: عارفه فدوی اصغری عباس کریمی سال دفاع: 1394 چکیده: این پژوهش، سعی در بررسی و مقایسه قاعده اقدام و قاعده پذیرش خطر در نظام کامن‌لا دارد……