برچسب: موسسات دولتی
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۲ آبان ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری   با موضوع ابطال بندهای 1 و 3 مصوبه شماره   257902/ت 48663 هـ ـ 23/12/1391 هیأت وزیران از تاریخ تصویب تاریخ دادنامه: 16/6/1395 شماره دادنامه: 411 کلاسه پرونده: 93/264 رأی هیأت عمومی به‌موجب ماده 118 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال 1366 مقررشده است: «اموال غیرمنقول متعلق به شرکتهای…..