برچسب: مورد جعاله
صلح و جعاله
30 آبان 1395
بدون دیدگاه

صلح و جعاله

بدیل هاى مناسب براى عقود بانکى با بهره گیرى از دیدگاه هاى فقهى امام خمینى(ره) و قانون اساسى قانون عملیات بانکى بدون ربا که از سال ۱۳۶۳ شمسى به اجرادرآمد، تاکنون با مشکلاتى مواجه بوده است.مشکلات در طول این سال ها به وسیله ‏اهل فن‏ در مقاله هاى متعددى بررسى شده است که در یک…..