برچسب: مواد مخدر صنعتی
مجازات حمل و تولید مواد مخدر صنعتی چیست؟
۲۹ تیر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

مجازات حمل و تولید مواد مخدر صنعتی چیست؟

به استناد ماده 8 قانون مبارزه با موادمخدر مصوب سال 1389 هرکسی هرویین، مرفین، کوکایین و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و کوکایین یا لیزرژیک اسید دی تیل آمد (ال.اس.دی) متیلن دی اکسی مت آمفتامین (ام.دی.ام.آ) یا اکستاسی-گاماهیدروکسی پوتیرک اسید (جی.اچ.بی) فلونیترازپام، آمفتامین، مت آمفتامین (شیشه) و یا دیگرمواد مخدر یا روان‌گردان صنعتی غیردارویی که فهرست آنها به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده را وارد کشور کند …