برچسب: منفعت عمومی
واکاوی مفهوم مصلحت عمومی در حقوق اداری
۱۶ بهمن ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

واکاوی مفهوم مصلحت عمومی در حقوق اداری

مفهوم منفعت عمومی در حقوق عمومی، چالش‌برانگیز و اختلافی است. منفعت عمومی از منظر سودانگاران تأمین بیشترین تساوی برای حداکثر افراد جامعه می‌باشد.

حجاب و الزامات حکومتی
۱۴ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

حجاب و الزامات حکومتی

از جمله مسائل چالشی پیرامون مسأله حجاب، نحوه برخورد حکومت با این امر است. به‌طورکلی از منظر فلسفه سیاسی و اندیشه سیاسی اندیشمندان اجتماعی، حکومتها می‌توانند اتباعشان را ملزم به انجام یا ترک فعلی نمایند…