برچسب: منع ذی نفعی
منع ذی نفعی مسؤولان ابر قاعده مبارزه با فساد سیستمی
10 شهریور 1395
بدون دیدگاه

منع ذی نفعی مسؤولان ابر قاعده مبارزه با فساد سیستمی

قواعد فقهی و حقوقی از نظر دامنه شمول متفاوت هستند. قلمرو برخی از قواعد محدود به یکی از مباحث و ابواب فقهی یا حقوقی است. برخی دیگر از قواعد، از نظر دامنه شمول در چند مبحث جاری هستند. اما شمار دیگری از قواعد هستند که در تمام ابواب فقه و حقوق جریان دارند …