برچسب: منافع الیگارشی
جهان سوّم و مسؤولیت بین المللی دولتها
11 مهر 1395
بدون دیدگاه

جهان سوّم و مسؤولیت بین المللی دولتها

جهان سوّم و مسؤولیت بین المللی دولتها اصل حقوق بین‌المللی در مورد مسؤولیت دولت، بحث‌انگیز و اختلافی است. جهان سوم تأکید دارد که این اصول محتاج اصلاح است. نمی‌تواند انکار کرد که حقوق سنّتی مسؤولیت دولت تحت نفوذ افکار قدرتهای امپریالیستی و استعماری بوده است که به‌منظور نیل به اهداف تجاوزکارانه و استثمار گرانه خود،…..