برچسب: ملاقات طفل
نحوه ملاقات فرزند بعد از طلاق

۳۰ تیر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

نحوه ملاقات فرزند بعد از طلاق


طبق ماده 1174 قانون مدنی، هر یک از ابوین که طفل تحت حضانت او نیست، حق ملاقات طفل خود را دارد. تعیین زمان و مکان ملاقات و سیر جزئیات مربوط به آن در صورت اختلاف بین ابوین با محکمه است. 
هرکدام از والدین این حق را دارند که در فواصل معین با کودک خود ملاقات کنند…

رسیدگی به جرم  خودداری از انجام تکالیف مربوط به حضانت و ممانعت از ملاقات طفل در صلاحیت شورای حل‌اختلاف است
۱۷ خرداد ۱۳۹۴
بدون دیدگاه

رسیدگی به جرم خودداری از انجام تکالیف مربوط به حضانت و ممانعت از ملاقات طفل در صلاحیت شورای حل‌اختلاف است

شماره پرونده ۱۶۲۲ ـ ۱۶/۹ ـ ۹۳                    نظریه شماره ۲۳۰۵/۹۳/۷ ـ ۲۴/۹/۱۳۹۳ سؤال رسیـدگی به بزه موضوع مـاده ۵۴ قانون حمـایت خانواده  ۱۳۹۱ که مستلزم مجازات جزای نقدی درجه ۸ است، با دادگاه خانواده است یا در اجرای ماده ۹ قانون شورای حل‌اختلاف، با شورای مذکور است؟ بطور کلی جـرایم مندرج در قـانون حمایت خانـواده…..

حضانت و نگهداری اطفال و نفقه-رسیدگی به مجازاتهای مقرر در قانون حمایت از خانواده مصوب 91 همانند جلوگیری از ملاقات طفل با یکی از والدین در صلاحیت دادگاه خانواده می‌باشد.
۲۹ مرداد ۱۳۹۳
بدون دیدگاه

حضانت و نگهداری اطفال و نفقه-رسیدگی به مجازاتهای مقرر در قانون حمایت از خانواده مصوب 91 همانند جلوگیری از ملاقات طفل با یکی از والدین در صلاحیت دادگاه خانواده می‌باشد.

نظریه شماره 12/18/92                  تاریخ 25/6/92 سوال: با توجه به اینکه درقانون جدید حمایت خانواده درمورد برخی ازمصادیق مجرمانه از جمله عدم تحویل طفل ازسوی هر یک از والدین وترک انفاق قانونگذاری شده است و ازطرفی درهمان قانون رسیدگی به کلیه دعاوی خانوادگی درصلاحیت دادگاه خانواده منحصر گردیده است اعلام فرمائید با توجه به مراتب…..