برچسب: مقررات مالی دولت
تصویب‌نامه در خصوص تعیین ضریب حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و قضات برای سال 1396
6 اردیبهشت 1396
بدون دیدگاه

تصویب‌نامه در خصوص تعیین ضریب حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و قضات برای سال 1396

هیأت وزیران در جلسه ۲۰/۱/۱۳۹۶ به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه‌وبودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل یک‌صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ و بندهای (الف) و (ب) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور تصویب کرد …

آیین نامه اجرایی بند (ل) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)
16 بهمن 1395
بدون دیدگاه

آیین نامه اجرایی بند (ل) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)

هیأت وزیران در جلسه ۲۶/۱۰/۱۳۹۵ به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه‌وبودجه کشور و به استناد بند (ل) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ ـ، آیین نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد …

5 مهر 1395
بدون دیدگاه

آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج) و (د) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج) و (د) تبصره (5) قانون بودجه هیأت وزیران در جلسه 1395/6/3 به پیشنهاد شماره ۶۰۶۴۱۲ مورخ 1395/4/19 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (سابق) و به استناد تبصره (۳۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور، آیین‌نامه…..