برچسب: مقتضیات زمان
بررسی فقهی مبالغ دیه، در پرتو مقتضیات زمان
3 آذر 1395
بدون دیدگاه

بررسی فقهی مبالغ دیه، در پرتو مقتضیات زمان

هدف از این تحقیق، بررسی فقهی مبالغ دیه و تخییر جانی، در پرتو مقتضیات زمان است که آیا امور شش‌گانه دیه (شتر، گاو، گوسفند، درهم، دینار، حله‌یمانی) موضوعیت دارند؟ و آیا تخییر جانی در انتخاب اعیان شش‌گانه منطقی است؟

بررسی فقهی مبالغ دیه، در پرتو مقتضیات زمان
25 مهر 1395
بدون دیدگاه

بررسی فقهی مبالغ دیه، در پرتو مقتضیات زمان

بررسی فقهی مبالغ دیه، در پرتو مقتضیات زمان     نویسندگان: محمود آقاجانی ، احمد عابدینی، محمدعلی حیدری ، نادعلی عاشوری چکیده هدف از این تحقیق، بررسی فقهی مبالغ دیه و تخییر جانی، در پرتو مقتضیات زمان است، که آیا امور شش‌گانه دیه (شتر، گاو، گوسفند، درهم، دینار، حله یمانی) موضوعیت دارند؟ و آیا تخییر…..