برچسب: معاون وزیر خارج
رأی شماره 538-537 مورخ 18/8/95 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۲۰ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

رأی شماره 538-537 مورخ 18/8/95 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

دستورالعملهای شماره 36 و 38 و بخش‌نامه شماره 3 معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از از حیث تجویز مسؤولیت تضامنی پیمان‌دهنده و پیمانکار در مقابل کارگران پیمانکار مخالف قانون تشخیص و از تاریخ تصویب ابطال گردید…