برچسب: معاملات حقوقی
سیر تاریخی “حقوق زن” در قوانین موضوعه ایران

۱۲ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

سیر تاریخی “حقوق زن” در قوانین موضوعه ایران


«در رم، پدر خانواده، حق داشته به حیات هریک از اعضای خانواده مخصوصا زن خود خاتمه دهد و ناچار نبود به هیچیک از مقامات رسمی و عمومی، در خصوص تصمیمی که گرفته توضیحی داده یا دلیلی ذکر کند. در خانواده‏های رومی، قرابت و خویشاوندی رسمی و حقوقی جز بین مرد با مرد، معنا نداشت و بین زن با مرد یا زن با زن خویشاوندی حقوقی وجود نداشت.»…