برچسب: مطالبات صنفی
مطالبات صنفی کارگران هیچ ارتباطی
 به قبل و بعد از برجام ندارد

۲۷ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

مطالبات صنفی کارگران هیچ ارتباطی
 به قبل و بعد از برجام ندارد
علیرضا محجوب می‌گوید پیگیری مطالبات صنفی کارگران هیچ ارتباطی به قبل و بعد از برجام ندارد، او همچنین در مورد مطالبات کارگران مناطق آزاد می‌افزاید: تصمیمی غلط باعث شد تا این کارگران به اختیار کارفرما رها شوند اما سکوت قانون به معنی نفی فعالیتهای صنفی این کارگران نیست.
علیرضا محجوب دبیر کل خانه کارگر عقیده دارد مطالبات صنفی کارگران همواره در دو بعد معیشتی و رفاهی مطرح‌شده است و پیگیری این مطالبات به‌عنوان یک حق قانونی ربطی به قبل و بعد از برجام ندارد، در گفتگوی پیشرو او درعین‌حال که از تغییر رویه محاسبه مزد کارگران به‌عنوان یک دستاورد یاد می‌کند نسبت به اینکه هنوز دولت و کارفرما حاضر به اجرای تکلیف قانونی خود در خصوص افزایش مزد برمبنای سبد معاش نیستند معترض است، او همچنین با اشتباه خواندن معاف کردن کارگران مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از مقررات قانون کار از آغاز اقداماتی برای رسمیت دادن به فعالیتهای صنفی کارگران این مناطق خبر می‌دهد.
..