برچسب: مصونیت قضایی دولت
مصونیت قضایی دولت با تأکید بر رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه آلمان علیه ایتالیا
10 مهر 1395
بدون دیدگاه

مصونیت قضایی دولت با تأکید بر رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه آلمان علیه ایتالیا

مصونیت قضایی دولت با تأکید بر رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه آلمان علیه ایتالیا نویسندگان: مهدی حاتمی؛ فرشته سادات حسینی چکیده چنان‌که از تاریخچه مصونیت دولتها پدیدار است، مصونیت قضایی دولتها با چالشها و تحولات زیادی مواجه شده است. باوجوداین تحولات در حقوق بین‌الملل عرفی، قاعده‌ای وجود ندارد که بر اساس آن درصورتی‌که دولتها…..