برچسب: مشیرالدوله
مشخصات نظام قضایی در دوره رضاشاه(قسمت 7 )
۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

مشخصات نظام قضایی در دوره رضاشاه(قسمت 7 )

نظام قضایی در دوره رضاخان تحت تأثیر فضای خاص سیاسی، اجتماعی و فرهنگی این دوره، ویژگیهای خاصی دارد که باعث تمایز آن از نظام قضایی ادوار قبل و بعد آن است …

نظام قضایی از مشروطه تا روی کار آمدن رضاخان ( قسمت36)
۷ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

نظام قضایی از مشروطه تا روی کار آمدن رضاخان ( قسمت36)

نظام قضایی صدر مشروطه واجد اوصاف و ویژگیهایی است که آن را از نظام قضایی ادوار قبل و بعد از آن متمایز می‌نماید. برای مثال، ایجاد تشکیلات قضایی قانونی و یا به‌طورکلی استقرار عدلیه نوین، وجه اصلی تمایز نظام قضایی بعد از مشروطه، از ادوار قبل از مشروطه تلقی می‌شود و قضاوت مختلط شرعی و عرفی، ویژگی نظام قضایی صدر مشروطه است که آن را از نظام قضایی دوره رضاخان متمایز می‌کند…

حسن پیرنیا 

۱۰ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

حسن پیرنیا 


نویسنده، سیاستمدار، دولتمرد و حقوقدان 
میرزاحسن‌خان مشیرالدوله از معاریف رجال پس از مشروطه به حساب می‌آید چنان‌که گفته اند بعد از استقرار مشروطه در ایران سه شخصیت ممتاز پدید آمدند که با حسن قبول مردم مواجه شدند یکی مستوفی‌الممالک دیگری سیدحسن مدرس و سومی همین مشیرالدوله بود…