برچسب: مشاع
هزینه نگهداری مشاعات آپارتمان به عهده کیست؟

۱۴ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

هزینه نگهداری مشاعات آپارتمان به عهده کیست؟


پرویز نوین با اشاره به قانون تملک آپارتمانها گفت: در ماده یک این قانون آمده است که برای ساختمان قسمتهای اختصاصی و مشاع تعریف شده است که قواعد ناظر بر هرکدام متفاوت است.
این حقوقدان بیان کرد: در ماده ۲ این قانون گفته شده است که قسمتهای مشترک مذکور در این قانون عبارت از…