برچسب: مشارکت سیاسی شهروندان
تضمینات حق بر رأی دادن در اسناد بین‌المللی و تفاسیر و آراء کمیته حقوق بشر
6 آذر 1395
بدون دیدگاه

تضمینات حق بر رأی دادن در اسناد بین‌المللی و تفاسیر و آراء کمیته حقوق بشر

یکی از ارکان تحقق یک دموکراسی پایدار رعایت حق بر مشارکت سیاسی شهروندان بوده و انتخابات نیز ابزار تحقق این مهم است. این حق که خود جزیی از حق مشارکت سیاسی و عمومی بوده و بخشی از فرآیند انتخابات را شامل می‌گردد به‌قدری حائز اهمیت است که با فرض عدم وجود آن یا اعمال ناقص آن، نمی‌توان انتظار تحقق یک انتخابات سالم و درنتیجه یک دموکراسی پایدار را داشت…