برچسب: مسوول
مبنای مسؤولیت مدنی؛ تقصیر یا فعل زیانبار؟
11 آبان 1395
بدون دیدگاه

مبنای مسؤولیت مدنی؛ تقصیر یا فعل زیانبار؟

مبنای مسؤولیت مدنی؛ تقصیر یا فعل زیانبار؟ عنوان: قاعده تعیین مسؤول جبران خسارت بر مبنای فعل زیان‌بار نویسنده:علیرضا یزدانیان چکیده یکی از ارکان مسؤولیت مدنی فعل زیان‌بار است، که در حقوق ایران ماده 1 قانون مسؤولیت مدنی و در حقوق فرانسه ماده 1382 قانون مدنی فرانسه به آن اشاره داشته‌اند. فعل زیان‌بار در جهت تعیین…..