برچسب: مستمریهای سازمان تامین اجتماعی
عدم ابطال بند ب بخشنامه شماره 5/49-24/9/1393 مستمریهای سازمان تأمین اجتماعی
۱۶ شهریور ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

عدم ابطال بند ب بخشنامه شماره 5/49-24/9/1393 مستمریهای سازمان تأمین اجتماعی

عدم ابطال بند ب بخشنامه شماره 5/49-24/9/1393 مستمریهای سازمان تأمین اجتماعی     کلاسه پرونده: 94/299، 1143، 1136، 746، 710، 627، 509، 342، 246، 95/271 شماره دادنامه: 298 الی 307 موضوع رأی: عدم ابطال بند ب بخشنامه شماره 5/49-24/9/1393 مستمریهای سازمان تأمین اجتماعی شاکی: شرکت بوتان با وکالت خانمها کافیه… و الهام … بسم‌الله الرحمن…..