برچسب: مستخدم
درباره بایدها و نبایدهای بازنشستگی چه می‌دانید؟

۱۷ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

درباره بایدها و نبایدهای بازنشستگی چه می‌دانید؟


به طور کلی بازنشستگی امری است که در مورد حقوق بگیران مطرح می‌شود. حقوق‌بگیران در کشور دو دسته‌اند یا کارمند دولتند یا بخش خصوصی.
آنهایی که کارمند بخش خصوصی‌اند تابع قانون کار و قانون تامین اجتماعی هستند و بازنشستگی ایشان هم تابع قانون تامین اجتماعی است و مطابق قانون تامین اجتماعی کارگران و مشمولان قانون کار حقوق بازنشستگی دریافت می‌کنند اما در مورد کارمندان، ماده ۱۰۱ قانون مدیریت خدمات کشوری بیان می‌کند که کارمندان پیمانی دستگاههای اجرایی از لحاظ برخورداری از مزایای تامین اجتماعی نظیر بازنشستگی و… با رعایت این قانون مشمول قانون تامین اجتماعی هستند و کارمندان رسمی ‌که برای مشاغل حاکمیتی استخدام شده‌اند از این لحاظ حسب تقاضای خود مشمول قانون تامین اجتماعی یا قوانین بازنشستگی مورد عمل دستگاه اجرایی ذیربط قرار می‌گیرند…