برچسب: مراتع
اصلاح ماده (3) آیین نامه اجرایی تبصره (2) ماده (2) قانون اراضی مستحدث و ساحلی
۶ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

اصلاح ماده (3) آیین نامه اجرایی تبصره (2) ماده (2) قانون اراضی مستحدث و ساحلی

اصلاح ماده (3) آیین نامه اجرایی تبصره (2) ماده (2) قانون اراضی مستحدث و ساحلی بر اساس ماده (3) آیین‌نامه اجرایی تبصره (2) ماده (2) قانون اراضی مستحدث و ساحلی- مصوب 1387«وزارت نیرو موظف است ظرف سه سال بعد از ابلاغ این آیین‌نامه نسبت به تهیه نقشه حد بستر و حریم اقدام نماید هم‌چنین وزارت…..