برچسب: مجازات تجاوز به ملک شخصی دیگران
مجازات تجاوز به ملک شخصی دیگران چیست؟
15 شهریور 1395
بدون دیدگاه

مجازات تجاوز به ملک شخصی دیگران چیست؟

مجازات تجاوز به ملک شخصی دیگران چیست؟     یکی از موضوعات مهمی که امروز در دادگاهها به تعداد فراوان مطرح می‌شود، دعوای تصرف است. بنا به‌حکم قانون و شرع، اگر کسی مال دیگری را غصب کند، مکلف است عین مال را به صاحب آن برگرداند. چراکه در غیر این صورت با حکم دادگاه از…..