برچسب: مبالغ
5 مهر 1395
بدون دیدگاه

آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج) و (د) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج) و (د) تبصره (5) قانون بودجه هیأت وزیران در جلسه 1395/6/3 به پیشنهاد شماره ۶۰۶۴۱۲ مورخ 1395/4/19 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (سابق) و به استناد تبصره (۳۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور، آیین‌نامه…..