برچسب: مال حرام
شرایط محقق شدن ربا
۱۸ خرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

شرایط محقق شدن ربا

« ربا » از اموری است که برابر آیات قرآن و روایات معصومین (ع)حرام شناخته شده است. برابر قانون هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی اعم از خرید و فروش، صلح و غیره که جنسی را با شرط اضافه با همان جنس معامله کنند یا زاید بر مبلغ پرداختی دریافت…..