برچسب: مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي
قانون اصلاح مواد (3)، (6) و (24) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی
25 مهر 1395
بدون دیدگاه

قانون اصلاح مواد (3)، (6) و (24) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی

قانون اصلاح مواد (3)، (6) و (24) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی     شماره45825 مورخ  28/6/1395 ماده1ـ تبصره (3) بند(الف) ماده(3) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی مصوب 25/3/1387 و اصلاحات بعدی آن به‌شرح زیر اصلاح می‌شود: تبصره3ـ دولت می‌تواند از طریق سازمانهای ‌توسعه‌ای…..