برچسب: كانون
آشنایی با نظام وکالت دادگستری در فرانسه
1 آذر 1395
بدون دیدگاه

آشنایی با نظام وکالت دادگستری در فرانسه

 وکلای دادگستری هر حوزه قضایی فرانسه درون نهادی صنفی گردهم آمده تا مقررات حاکم بر حرفه خود را ، در چارچوب قوانین و آییننامههای دولتی قابل اجرا تنظیم نموده و خود بر اجرای صحیح آن نظارت کرده و بهطور همبسته از حقوق صنفی خود در مقابل هرگونه تعرضی از خارج ، بویژه از جانب مقامات…..