برچسب: قیاس
کاربرد برهان «سبر و تقسیم» در حقوق ایران و برهان «اثبات از راه حذف» در حقوق فرانسه
10 مهر 1395
بدون دیدگاه

کاربرد برهان «سبر و تقسیم» در حقوق ایران و برهان «اثبات از راه حذف» در حقوق فرانسه

کاربرد برهان «سبر و تقسیم» در حقوق ایران و برهان «اثبات از راه حذف» در حقوق فرانسه نویسندگان: محسن کاظمی، ابولقاسم نقیبی چکیده: سبر و تقسیم روشی است که فقها برای رسیدن به علت در قیاس مستنبط ‌العله استفاده می‌کنند. ازآنجاکه نتیجه این روش افاده ظن می‌کند و نه افاده علم، لذا تقریباً محجور مانده…..

نکاتی چند از اصول فقه
24 مرداد 1395
بدون دیدگاه

نکاتی چند از اصول فقه

نکته ۱: قیاس نوع دیگری از ادله‌ی استنباط اسلامی است.

نکته ۲: قیاس در اصول فقه همان تمثیل در علم منطق به معنای رسیدن از جزیی به جزیی دیگر است.
نکته ۳: ارکان قیاس:

۱. اصل یا مقیس علیه

۲. حکم اصل

۳. فرع یا مقیس

۴. علت حکم اصل

۵. حکم فرع…..