برچسب: قوه نظامیه
چگونگی تدوین و تکمیل قانون
۲۹ تیر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

چگونگی تدوین و تکمیل قانون

قبل از هر چیز بـهتر اسـت مـختصری پیرامون «قانون» و منظور آنرا نگاشته و سپس به درج شمه‌ای‌ از تاریخ چگونگی و تدوین‌ و تکمیل قانون در ایران بعد از مشروطیت بپردازیم.
اگر بـرای قانون دو مفهوم «عام» و «خاص» در‌ نظر‌ گیریم، به مفهوم «عام» کلمه یعنی اصول کاری که بر همه علوم و فنون و به‌طور کلی بر همه‌چیز عـالم بـه فراخور حال و موقعیت حاکم است…