برچسب: قوانین جزایی
نگاهی به مجازاتهای جایگزین حبس
25 فروردین 1396
بدون دیدگاه

نگاهی به مجازاتهای جایگزین حبس

مجازات حبس بعنوان یکی از مؤثرترین و ارعابی ترین نوع مجازات در قوانین داخلی که عمده آن در قانون مجازات اسلامی آورده شده مطرح گردیده این نوع مجازات صرنظر از چگونگی تأثیر آن بر محکوم علیه(خوب یا بد) از دید عرف و عامه مردم و حتی وکلا و قضات بعنوان مجازاتی که می تواند یکی از اهداف مجازاتها که همان ارعابی بودن آن می باشد را تأمین نماید جلوه نموده است به گونه ای که اکثر قریب به اتفاق کسانی که محکوم به حبس می گردند حاضرند که آن را به نوعی دیگر از مجازات تبدیل نمایند حتی اگر از نظر مالی در تنگنای شدید قرار گیرند بنابراین این موضوع به خوبی و وضوح نشان دهنده تأثیر بسیار خوب و سازنده در کاهش مجازات حبس صرفنظر از چگونگی اعمال آن دارد…

اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی یعنی چه؟
11 آبان 1395
بدون دیدگاه

اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی یعنی چه؟

اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی یعنی چه؟   در مقررات دولتی مجازات و اقدامات ‏تأمینی و تربیتی باید به‌موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقررشده و هیچ فعل یا ‏ترک فعل را نمی‌توان به‌عنوان جرم به‌موجب قانون متأخر مجازات نمود. اصل عطف به ماسبق نشدن ‏قوانین کیفری طی اصل 169 قانون…..