برچسب: قوانین آمره
آثار حقوقی مرگ مغزی

۴ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

آثار حقوقی مرگ مغزی


در بدن انسان مغز، مرکز فرماندهی و کنترل بسیاری از اعمال حیاتی بدن می باشد و هنگام مرگ مغزی بافت های قسمتهای گوناگون مغز شامل مخ و ساقه مغز به دلیل کمبود اکسیژن همگی می میرند و امکان بازسازی آنها وجود ندارد همچنین امکان پیوند مغز و ساقه مغز از انسان دیگر با تکنولوژی امروزی و مبانی اخلاق پزشکی وجود ندارد پس اگر با انجام معاینات، پزشکان مرگ مغزی را برای بیماری تشخیص دهند مرگ او محتوم خواهد بود.
..