برچسب: قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي
تعیین مشاغل سخت و زیان‌آور و درجه آنها در بیمارستانها و سایر مراکز بهداشتی و درمانی مشمول قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و …
۱۵ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

تعیین مشاغل سخت و زیان‌آور و درجه آنها در بیمارستانها و سایر مراکز بهداشتی و درمانی مشمول قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و …

هیأت وزیران در جلسه 9/8/1395 به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل یک‌صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای بند (5) آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور موضوع تصویب‌نامه شماره 45664/ت652 مورخ 30/5/1368 تصویب کرد…