برچسب: قانون محاسبات عمومي
قانون اصلاح مواد (3)، (6) و (24) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی
25 مهر 1395
بدون دیدگاه

قانون اصلاح مواد (3)، (6) و (24) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی

قانون اصلاح مواد (3)، (6) و (24) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی     شماره45825 مورخ  28/6/1395 ماده1ـ تبصره (3) بند(الف) ماده(3) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی مصوب 25/3/1387 و اصلاحات بعدی آن به‌شرح زیر اصلاح می‌شود: تبصره3ـ دولت می‌تواند از طریق سازمانهای ‌توسعه‌ای…..

امور مالی و بانکی
27 مرداد 1393
بدون دیدگاه

امور مالی و بانکی

3-1- بند ب ماده 26 قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 به استهلاک اصل و بهره بدهیهای دولت از سود احتمالی حاصل از تسعیر ارز تصریح دارد و دلالتی بر شمول آن بر بدهیهای شرکتها و بانکهای دولتی ندارد تاریخ: 31 تیر 1392 کلاسه پرونده: 92/356-357-365 شماره دادنامه: 303-302-301 موضوع رأی: ابطال بند…..