برچسب: قانون متاخر
اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی یعنی چه؟
11 آبان 1395
بدون دیدگاه

اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی یعنی چه؟

اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی یعنی چه؟   در مقررات دولتی مجازات و اقدامات ‏تأمینی و تربیتی باید به‌موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقررشده و هیچ فعل یا ‏ترک فعل را نمی‌توان به‌عنوان جرم به‌موجب قانون متأخر مجازات نمود. اصل عطف به ماسبق نشدن ‏قوانین کیفری طی اصل 169 قانون…..