برچسب: قانون اجرای احکام مدنی
مزایده مال توقیف شده یا مرهون در نشست قضایی قضات دادگستری استان تهران
۱۷ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

مزایده مال توقیف شده یا مرهون در نشست قضایی قضات دادگستری استان تهران

مزایده مال توقیف شده یا مرهون در نشست قضایی قضات دادگستری استان تهران   آیا مزایده و فروش مالی که وثیقه بوده یا توقیف باشد طبق مواد 51 و 55 قانون اجرای احکام مدنی [1] مجاز است؟ چگونه؟ محل تشکیل نشست: دادگستری اسلامشهر تاریخ تشکیل نشست:1/8/1393 دبیر جلسه: آقای ابوالقاسم رضانژاد نظر اکثریت: با توجه…..