برچسب: قانون‏ اساسی‏ فرانسه‏
قانون اساسی فرانسه(قسمت یازدهم)
27 شهریور 1395
بدون دیدگاه

قانون اساسی فرانسه(قسمت یازدهم)

قانون اساسی فرانسه(قسمت یازدهم) دنیای حقوق؛ در شماره گذشته از اصل هشتادویک تا هشتادوهفت قانون اساسی فرانسه تقدیم شما مخاطبان شد. دراین شماره، قسمت آخر این مجموعه و از اصل هشتادوهشت تا نود دو ارائه می‌شود و بابیان نود و دومین اصل قانون اساسی فرانسه پایان می‌پذیرد. اصل‏88 جمهوری‏ و یا اتحادیه‏ می‌توانند با حکومتهای‏…..

قانون اساسی فرانسه
15 شهریور 1395
بدون دیدگاه

قانون اساسی فرانسه

قانون اساسی فرانسه قسمت (ششم) دنیای حقوق؛ در شماره‌های گذشته تا چهل و پنجمین اصل از اصول قانون اساسی فرانسه را تقدیم شما مخاطبان کردیم دراین شماره به ارائه اصول چهل و شش تا پنجاه می‌پردازیم. اصل‏46: قوانینی‏ که‏ قانون‏ اساسی‏ به‏ آنها خصوصیت‏ ویژه‌ای‏ اعطا می‌کند در شرایط زیر تصویب‌شده‏ و یا تغییر می‌یابد……

قانون اساسی فرانسه
10 شهریور 1395
بدون دیدگاه

قانون اساسی فرانسه

قانون اساسی فرانسه قسمت( 5) دنیای حقوق؛ در شماره‌های گذشته تا سی و هشتمین اصل از قانون اساسی فرانسه را تقدیم شما مخاطبان کردیم دراین شماره به ارائه اصول سی‌ونه تا چهل ششم می‌پردازیم. اصل‏39 پیشنهاد لوایح‏ توسط نخست‌وزیر و اعضا پارلمان‏ صورت‏ می‌گیرد. لوایح‏ که‏ از طرف‏ دولت‏ پیشنهاد می‌شود ابتدا در هیأت‏ دولت‏…..

قانون اساسی فرانسه
8 شهریور 1395
بدون دیدگاه

قانون اساسی فرانسه

قانون اساسی فرانسه قسمت چهارم دنیای حقوق؛ در شماره‌های گذشته اصول هجده‌تا بیست و نهم را تقدیم شما مخاطبان کردیم دراین شماره به ارائه اصول سی تا سی‌و هشت می‌پردازیم. اصل‏30 به‌غیراز زمانی‏ که‏ پارلمان‏ با استفاده‏ از اختیارات‏ قانونی‏ خود تشکیل‏ جلسه‏ می‌دهد تشکیل‏ و خاتمه‏ جلسات‏ فوق‌العاده‏ بافرمان‏ رئیس‌جمهور انجام‏ می‌پذیرد. اصل‏31 اعضا…..

قانون اساسی فرانسه
7 شهریور 1395
بدون دیدگاه

قانون اساسی فرانسه

قانون اساسی فرانسه قسمت سوم   دنیای حقوق؛ در شماره گذشته در ستون مربوط به حقوق در سایر جوامع، اشاره کردیم بنا داریم به‌صورت پیوسته به ارائه متن فارسی قانون اساسی سایر کشورها بپردازیم و از قانون کشور فرانسه شروع کرده و اصول هشت‌تا هفده را در شماره پیشین تقدیم شما مخاطبان کرده ایم دراین…..

قانون اساسی فرانسه
6 شهریور 1395
بدون دیدگاه

قانون اساسی فرانسه

قانون اساسی فرانسه   قسمت دوم دنیای حقوق؛ در شماره گذشته در ستون مربوط به حقوق در سایر جوامع, اشاره کردیم بنا داریم به صورت مستمر به ارائه متن فارسی قانون اساسی سایر کشورها بپردازیم برای شروع از قانون کشور فرانسه آغاز کردیم و اصول یک‌تا هفت را در شماره پیشین تقدیم شما مخاطبان کردیم…..

قانون‏ اساسی‏ فرانسه‏
3 شهریور 1395
بدون دیدگاه

قانون‏ اساسی‏ فرانسه‏

قانون‏ اساسی‏ فرانسه‏ قسمت اول دنیای حقوق در نظر دارد به‌منظور آشنایی مخاطبان با قانون اساسی سایر کشورها دراین ستون به‌طور مستمر به ارائه متن فارسی اصول قوانین فارسی کشورها دیگر بپردازد به جهت پیشینه و برگرفته بودن قانون مدنی و برخی از قوانین از کشور فرانسه بنا را براین گذاشتیم در ابتدا قانون اساسی…..