برچسب: قاعده دراء
« بررسی رابطه ی شبهات رافع مسئولیت کیفری در قاعده دراءبا اصل احتیاط»
1 آذر 1395
بدون دیدگاه

« بررسی رابطه ی شبهات رافع مسئولیت کیفری در قاعده دراءبا اصل احتیاط»

چکیده : یکی از موارد مهمی که قانونگذار ایران در تصویب قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲از فقه اقتباس نموده و در مواد ۱۲۰،۱۲۱ ،۱۵۵، ۲۱۷و ۲۱۸همین قانون تبلور یافته ، بحث شبهات وقاعده ی دراء می باشد .این مبحث که ریشه در فقه دارد ،بعنوان یکی از موارد سقوط مجازاتها شناخته شده است .این مقاله…..