برچسب: قاضی ویژه قتل
از یک‌تا ده بشمارید
15 شهریور 1395
بدون دیدگاه

از یک‌تا ده بشمارید

از یک‌تا ده بشمارید     در یک روز تابستانی هوا در حال تاریک شدن بود. مرد ناشنوا از منزل به‌قصد خرید نان خارج شد. نانوایی بربری در ده‌دقیقه‌ای منزل یک چهارراه بعد قرار داشت. همسرش منتظر بود تا سفره شام را پهن کند. مرد در مسیر نانوایی در حال عبور از چهارراه بود که…..