برچسب: فقهای عامه
چگونگی رابطه سببیت بین کار پزشک در فرض عدم تقصیر و صدمات بیمار
15 آبان 1395
بدون دیدگاه

چگونگی رابطه سببیت بین کار پزشک در فرض عدم تقصیر و صدمات بیمار

چگونگی رابطه سببیت بین کار پزشک در فرض عدم تقصیر و صدمات بیمار در این نوشته مسؤولیت پزشک را از دو جنبه کیفری و مدنی موردبحث قرار می‌دهیم و هدف این است که روشن کنیم آیا مسؤولیت پزشک منوط به اثبات تقصیر او است یا فراتر از آن نیز می‌رود؟ و دیگر اینکه آیا پزشکی…..