برچسب: فعل غیر اخلاقی
نسبت حقوق و اخلاق
 آیا قانون همواره 
اخلاقی است؟

۳۰ تیر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

نسبت حقوق و اخلاق
 آیا قانون همواره 
اخلاقی است؟


دنیای حقوق: هیچ ارتباط ضروری میان اخلاق و قانون وجود ندارد، اما باید توجه داشت فرضیه تفکیک بدین معنا نیست که قاضی تنها باید با مسائل قانونی سروکار داشته و نسبت به درست و نادرست اخلاقی قانون کاملا بی‌تفاوت باشد…