برچسب: فعالیتهای دانشجویی
معاونتهای دانشجویی و فرهنگی دانشگاه فردوسی ادغام می‌شوند

۲۶ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

معاونتهای دانشجویی و فرهنگی دانشگاه فردوسی ادغام می‌شوند


معاون دانشجویی دانشگاه فردوسی از ادغام معاونتهای دانشجویی و فرهنگی این دانشگاه خبر داد.
دکتر کامران داوری، با اشاره به‌ضرورت این اقدام اظهار کرد: ضرورت اصلی ادغام معاونتهای فرهنگی و دانشجویی این است که در ساختار وزارت علوم دانشگاههایی مانند فردوسی نباید بیشتر از 5 معاونت داشته باشند.
وی ادامه داد: مسؤولین دانشگاه فردوسی پس از بررسیهای مختلف به این نتیجه رسیدند ادغام این دو معاونت بهتر از سایر معاونتهاست…