برچسب: فروشنده ضمانت اجرای قانونی
الزام خریدار برای تعویض پلاک و سند خودرو از جانب فروشنده چگونه است؟
15 آبان 1395
بدون دیدگاه

الزام خریدار برای تعویض پلاک و سند خودرو از جانب فروشنده چگونه است؟

الزام خریدار برای تعویض پلاک و سند خودرو از جانب فروشنده چگونه است؟   پرسش: حدود 5 ماه پیش ماشینم را فروختم و سند را نیز تحویل خریدار دادم ولی هیچ‌گونه وکالت برای تعویض پلاک یا وکالت فروش به خریدار ندادم. الآن باگذشت 5 ماه حاضر به تعویض پلاک نیست چگونه می‌توانم خودرو را توقیف…..