برچسب: فروریزش
مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون حادثه شهران و بررسی ابعاد آن

۲۰ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون حادثه شهران و بررسی ابعاد آن


شماره ۳۰۰/۱۸۱۶۷ ۲۷/۴/۱۳۹۵
هیأت دولت
وزارت کشور
شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۴/۴/۱۳۹۵ با توجه به رخداد انفجار گاز در شهران و ضمن استماع گزارشهای دبیرخانه شورای‌عالی، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، متروی تهران، وزارت نیرو و آب منطقه‌ای، شهرداری تهران و شهرداری منطقه ۵، با تقدیر از همکاری دستگاههای مدیریت بحران و امدادی و به‌ویژه آتش‌نشانی در اقدامات پس از وقوع حادثه، به استناد بند ۱ از ماده ۲ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران موارد زیر را جهت طرح و تصمیم در هیأت وزیران پیشنهاد می‌نماید…